• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Lịch Sinh Hoạt

  TRUNG TÂM TUỆ VIÊN-WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

1905 East San Antonio Street, San Jose, California 951

Phone: (408) 923-5179; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com
                      

Lch Sinh Hot & Tu Hc năm Giáp Ngọ - 2014

Tháng 1 năm 2014
05/01/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

11/01/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 1.

12/01/2014 (Chủ nhật)               L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

15/01/2014 (Tối Thứ Tư):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
19/01/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.
26/01/2014 (Ch
nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 1.

30/01/2014(Tối Thứ Năm):Lễ Sám Hối & Đón Giao Thừa Âm Lịch – Giáp Ngọ 2014

31/01/2014 (Thứ Sáu, mng một Tết): Tết"Giáp Ngọ" ti Tuệ Viên Khai Kinh Dược Sư - Cầu An Đầu năm 10 giờ sáng

T sáng đến ti sut ngày mng mt ti Chùa có lì xì, phát lc, l Pht, đãi ăn trưa & chiều.

11:00 cúng T và cúng chư hương linh quá vãng th ở Chùa.

Tháng 2 năm 2014
01 và 02/02/2014 (Th Bảy & Chủ Nhật, mng hai & mng ba Tết): Tụng Kinh Dược Sư - Cầu An Đầu năm 10 giờ sáng

Chương trình ging như ngày mng mt.

T 03 đến 05/02/2014: Mi ti lúc 7:30 tng Kinh Dược Sư cầu tánh và đt đèn trí tu.

08/02/2014 (Thứ Bảy):   Chương Trình Homeless tháng 2.

09/02/2014 (Ch nht):  Tụng Kinh Dược Sư - Cầu An Đầu năm 10 giờ sáng 

T 10 đến 12/02/2014:  Mi ti lúc 7:30 tng Kinh Dược Sư cu an cho bá

         tánh và đt đèn trí tu.

14/02/2014 (Tối Thứ Sáu):   Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới. 

16/02/2014 (Ch nht):   Lễ CầuNguyện Bình An Rm tháng Giêng  

23/02/2014 (Ch nht):       Khóa Tu Thập Thiện tháng 2.

28/02/2014 (Tối Thứ Sáu):   Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới. (tháng thiếu) 

Tháng 3 năm 2014
02/03/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

08/03/2014 (Thứ Bảy):           Chương Trình Homeless tháng 3.

09/03/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

15/03/2014 (Tối Thứ Bảy):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
16/03/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

23/03/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

30/03/2014 (Ch nht):         Khóa tu Thập thiện tháng 3.

Tháng 4 năm 2014
05/04/2014 (Thứ Bảy):      Chương trình Gây Quỹ Lớp Vi Tính (buổi chiều)

06/04/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

12/04/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 4.

13/04/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

14/04/2014 (Tối Thứ Hai):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
20/04/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.
27/04/2014 (Ch
nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 4.

28/04/2014 (Tối Thứ Hai):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới. (tháng thiếu)

Tháng 5 năm 2014
03/05/2014 (Th by):      L Hội Pht Đn - PL 2558.

04/05/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

10/05/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 5.
11/05/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

13/05/2014 (Tối Thứ Ba):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

18/05/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

25/05/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên **

28/05/2014 (Tối Thứ Tư):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

Tháng 6 năm 2014 
01/06/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

08/06/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

12/06/2014 (Tối Thứ năm):    Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

14/06/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 6.
15/06/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

22/06/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

26/06/2014 (Tối Thứ năm):    Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
29/06/2014 (Ch
nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 6.

Tháng 7 năm 2014
06/07/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.  

11/07/2014 (Tối thứ Sáu):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

12/07/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 7.

13/07/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên - Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát**
20/07/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

26/07/2014 (Tối Thứ bảy):     Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
27/07/2014 (Ch
nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 7

Tháng 8 năm 2014

02/08/2014 (Thứ Bảy):      Lễ Hội Vu Lan - 2014
03/08/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.  

09/08/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 8.

10/08/2014 (Ch nht):         Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
17/08/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

24/08/2014 (Ch nht):         Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

31/08/2014 (Ch ủ nhật):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên**

Tháng 9 năm 2014
07/09/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

08/09/2014 (Tối Thứ hai):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

13/09/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 9.

14/09/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

20/09/2014(Thứ Bảy):       Chương trình Gây Quỹ Lớp Vi Tính (buổi chiều)

21/09/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

23/09/2014 (Tối Thứ ba):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

28/09/2014 (Ch nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 9.

Tháng 10 năm 2014

05/10/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

08/10/2014 (Tối Thứ tư):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

11/10/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 10.

12/10/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

19/10/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

23/10/2014 (Tối Thứ năm):    Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

26/10/2014 (Ch nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 10.

Tháng 11 năm 2014

02/11/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

07/11/2014 (Tối Thứ sáu):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

08/11/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 11.

09/11/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.
16/11/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

21/11/2014 (Tối Thứ sáu):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

23/11/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

30/11/2014 (Ch nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 11.
Tháng 12 năm 2014
06/12/2014 (Tối Th
ứ bảy):     Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.

07/12/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

13/12/2014 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 12.
14/12/2014 (Ch
nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên.

21/12/2014 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ ti Tuệ Viên - Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới
28/12/2014 (Ch nht):         Khóa Tu Thập Thiện tháng 12.

31/12/2014 (tối Thứ Tư):  Lễ Giao Thừa Tết Tây Lịch - New Year Celebration 2015

Lưu Ý:

  1. Ch nht hng tun:10:30 sáng: Khóa L Cu An, Cúng Cu Siêu & thuyết pháp.
  2.   Mi na thángcó L Sám Hi, Tng Gii bắt đầu từ 7:30 tối.
  3.  Các khóa tu Thập Thiện hằng tháng, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

** Nghỉ Khóa Tu Thập Thiện trong mùa Phật Đản (tháng 5) và Vu Lan (tháng 8). Mời họp Lễ Vu Lan .