**

 TRUNG TÂM TUỆ VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER
1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116
               Phone: (408) 923-5179; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com                     
---ooo0ooo---

                      Lch Sinh Hot & Tu Hc năm Canh Tý - 2020

 

Tháng 1 năm 2020


01/01/2020 (thứ Tư):         Khóa Lễ Quy Y mùa Phật Thành Đạo (10:00 sáng)
 

05/01/2020 (Chủ nhật):     L Pht đnh kỳ.

09/01/2020 (thứ Năm):      Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)  

11/01/2020(Thứ Bảy):       Chương Trình Homeless tháng 1 (tặng mũ và vớ).

12/01/2020 (Ch nht):      L Pht đnh kỳ.

19/01/2020 (Chủ nhật):     Khóa tu Thập thiện tháng 1 

                                                    (Nghỉ sinh hoạt để chuẩn bị Tết Âm lịch)

 

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ - 2020

+Ngày 24/01/2020 (tối Thứ Sáu):

*Lễ Đón Giao thừa Xuân Canh Tý 2020 bắt đầu lúc 8:30 PM, gồm có:

                 - Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới

                 - Chúc Xuân đầu năm của Chùa Tuệ viên

                 - Phát Lộc và Lì xì lấy hên năm mới.

+Ngày 25/01/2020 (thứ Bảy, mng Một Tết): 

*10 giờ sáng Khai kinh Dược Sư sám pháp – Thắp nến Cầu Bình An Đầu năm.  

*11 giờ sáng cúng Chư Tổ Sư, chư Tiên Linh ông bà, cha mẹ, và chư Hương linh quá vãng th ti Chùa.

(T sáng đến ti sut ngày mng mt ti Chùa có lì xì, phát lc, đãi ăn trưa & chiều.)

+Ngày 26/01 và 27/01/2020 (Chủ Nhật & thứ Hai: mng Hai & mng Ba Tết): 

*Chương trình ging như ngày mng Mt.(đãi ăn trưa & chiều.)

+T ngày 28, 29, 30, 31 tháng Giêng, 1, 3, 4, 5, 6, và 7 tháng Hai, 2020:

* Mi ti lúc 7:30 tng Kinh Dược Sư Sám Pháp, kinh hành Niệm Phật Dược sư, và thắp nến Cầu bình an đầu năm.

+Ngày 02/02/2020(Ch nht, mồng 9 tết, 10 giờ sáng):

*TụngKinh Dược Sư Sám Pháp – kinh hành Niệm Phật Dược sư và thắp nến Cầu Bình an đầu năm.

+Ngày 08/02/2020(thứ Bảy, 15 tết, 7:30 tối):

*Khóa L SÁM HỐI và TỤNG GIỚI.

+Ngày 09/02/2020(Ch nht, 16 tết, 10 giờ sáng):

*Khóa L Rằm tháng Giêng - Hoàn Kinh Dược Sư & Lễ Quy Y (nếu có).

 

Tháng 2 năm 2020

08/02/2020 (thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 2 (tặng mũ, vớ ).

16/02/2020 (Chủ Nhật):     L Pht đnh kỳ.

22/02/2020 (thứ Bảy):        Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

23/02/2020 (Chủ Nhật):     Khóa tu Thập thiện tháng 2.

 

Tháng 3 năm 2020

01/03/2020 (Chủ Nhật):     Lễ Phật định kỳ.

08/03/2020 (Chủ Nhật):     Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi sáng 10am)

14/03/2020 (Thứ Bảy):       Chương Trình Homeless tháng 3.

15/03/2020 (Ch nht):      Lễ Vía Bồ tát Quán thế Âm.   

22/03/2020 (Ch nht):      Lễ Phật định kỳ (Họp bàn Chương trình văn nghệ xây chùa sau lễ)

23/03/2020 (thứ Hai):         Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm) 

29/03/2020 (Ch nht):      Khóa tu Thập thiện tháng 3.

 

Tháng 4 năm 2020

05/04/2020 (Chủ Nhật):     L Pht đnh kỳ.

07/04/2020 (thứ Ba):          Khóa Lễ Sám hối và Tụng giới (buổi tối 7:30pm) 

11/04/2020 (Thứ Bảy):       Chương Trình Homeless tháng 4. 

12/04/2020 (Chủ nhật):      Lễ Phật định kỳ.

19/04/2020 (Chủ Nhật):   Lễ Phật định kỳ (buổi sáng) &

                                                      Chương Trình Văn Nghệ Xây Dựng

                                                      Tam Bảo Tuệ viên (buổi chiều lúc 5:30PM)

22/04/2020 (thứ Tư):           Khóa Lễ Sám hối và Tụng giới (buổi tối 7:30pm) 

26/04/2020 (Ch nht):       Khóa Tu Thập Thiện tháng 4.

 

Tháng 5 năm 2020 

03/05/2020 (Chủ Nhật):      L Pht đnh kỳ (Họp bàn Lễ Phật đản sau khóa lễ)

07/05/2020 (thứ Năm):       Khóa lễ Sám hối & tụng giới (buổi tối 7:30pm) 

09/05/2020 (Thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 5.

10/05/2020 (Chủ Nhật):      L Pht đnh kỳ - Mother’s Day.             

16/05/2020 (thứ Bảy):      L Hội Pht Đn 2020 -

                                                      Buddha’s Birthday PL 2564. 

17/05/2020 (Chủ Nhật):      L Pht đnh kỳ. 

22/05/2020 (thứ Sáu):         Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

23/05/2020 (Th By):        Lễ Mãn Khóa và Phát thưởng – Học sinh Việt ngữ

24/05/2020 (Ch nht):       Lễ Phật định kỳ.

31/05/2020 (Ch nht):       Lễ Phật định kỳ*.

 

Tháng 6 năm 2020 

06/06/2020 (thứ Bảy):         Khóa Lễ Sám hối & Tụng giới (buổi tối 7:30am)  

07/06/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ.

13/06/2020 (Thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 6.

14/06/2020 (Chủ nhật):       L Pht đnh kỳ.  

20/06/2020 (Thứ Bảy):        Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)  

21/06/2020 (Chủ Nhật):      Lễ Phật định kỳ - Father’s Day

28/06/2020 (Ch nht):       Khóa Tu Thập Thiện tháng 6.

 

Tháng 7 năm 2020

05/07/2020 (Chủ Nhật):     Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới  (10 am)

11/07/2020 (Thứ Bảy):      Chương Trình Homeless tháng 7. 

12/07/2020 (Ch nht):     L Pht đnh kỳ. 

19/07/2020 (Ch nht):     L Pht đnh kỳ.

20/07/2020 (thứ Hai):        Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

26/07/2020 (Ch nht):     Khóa Tu Thập Thiện tháng 7.

 

Tháng 8 năm 2020

02/08/2020 (Chủ nhật):     Lễ Phật định kỳ.

04/08/2020 (thứ Ba):          Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

08/08/2020 (Thứ Bảy):       Chương Trình Homeless tháng 8.

09/08/2020 (Ch nht):      Lễ Phật định kỳ (Họp bàn Lễ Vu-lan sau khóa lễ)

16/08/2020 (Ch nht):      Lễ Phật định kỳ.

18/08/2020 (thứ Ba):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

23/08/2020 (Ch nht):      Khóa lễ tụng kinh Vu–lan Sám-pháp. 

29/08/2020 (Thứ Bảy):     Lễ Hội Vu Lan – Parents’ Day 2020. 

30/08/2020 (Ch nht):       Lễ Phật định kỳ *.

 

Tháng 9 năm 2020

02/09/2020 (thứ Tư):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

06/09/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ.

12/09/2020 (Thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 9.

13/09/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ (Họp Hội Chay Vi tính sau lễ). 

16/09/2020 (Thứ Tư):          Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

20/09/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ. 

26/09/2020 (chiều thứ Bảy): Hội Chay lớp Vi Tính Tình Thương 2020.

27/09/2020 (Ch nht):        Khóa Tu Thập Thiện tháng 9.


Tháng 10 năm 2020
 

01/10/2020 (thứ Năm):        Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm) 

04/10/2020 (Ch nht):        Lễ vía Bồ tát Quán thế Âm (19/9 ÂL)         

10/10/2020 (thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 10. 

11/10/2020 (Ch nht):        L Pht đnh kỳ.

16/10/2020 (thứ Sáu):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

18/10/2020 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ. 

25/10/2020 (Chủ Nhật):        Khóa Tu Thập Thiện tháng 10.

31/10/2020 (thứ Bảy):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)  

          
Tháng 11 năm 2020
 

01/11/2020 (Ch nht):        Lễ Phật định kỳ. 

08/11/2020 (Chủ nhật):        Lễ Phật định kỳ.

14/11/2020 (Thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 11.

                                                  Và Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm) 

15/11/2020 (Chủ nhật):        Lễ Phật định kỳ.

22/11/2020 (Ch nht):        L Pht đnh kỳ *.

29/11/2020 (Chủ Nhật):       Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (10:00am)

 

Tháng 12 năm 2020 

06/12/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ.

12/12/2020 (Thứ Bảy):        Chương Trình Homeless tháng 12 (tặng mũ và vớ).

13/12/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ.

14/12/2020 (thứ Hai):          Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

20/12/2020 (Chủ nhật):       L Pht đnh kỳ 

27/12/2020 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ *. 

29/12/2020 (thứ Ba):            Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

31/12/2020 (tối thứ Năm):  * L vía Phật Thành Đạo – tụng kinh Bát Đại                                                                                                                                  Nhân Giác 

                                                           * Lễ Đón Giao Thừa Tết Dương Lịch - 2021

                                                               New Year Celebration - 2021.

                                                                                          __ 

Lưu Ý:

 1.     Ch nht hng tun: 10:30 sáng: Khóa L Cu An, Cu Siêu & thuyết pháp.

 2.      Mi na tháng có L Sám Hi, Tng Gii vào ngày 15 và 30 hay 29 tháng thiếu Âm lịch, bắt đầu từ 7:30 tối.

3.     Các khóa tu Thập Thiện hằng tháng, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

* Nghỉ Khóa Tu Thập Thiện trong mùa Phật đản, Vu Lan, Lễ Thanksgiving (tháng 11) và Giáng Sinh(tháng 12).